Iris zenaidae

Iris zenaidae 1st April 2006
Photographed at the Alpine Garden Society's show, Exeter.